Shopping Cart

No products in the cart.

Povraćaj robe i reklamacija

Postupak reklamacije

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda proizvod u Lutevs office d.o.o.
Kupac može peuzeti OBRAZAC ZA REKLAMACIJU, potrebno je da ga elektronski popuni i uz eventualno dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično pošalje sluzbi zaduzenoj za prijem i odlučivanje o reklamacijama na mail aboutmeorder@gmail.com
Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije.Ukoliko je reklamacija odobrena prodavac preuzima obavezu da preko kurirske službe preuzme robu. Ukoliko je reklamacija osnovana a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.
Zakonska odgovornost kompanije Lutevs office d.o.o ne postoji ako isporučena roba:
– odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
– ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
– ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
– po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice smatra se prodajom na daljinu.
Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ne bi trebalo da preuzimate paket ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje).
U ovom slučaju kontaktirajte nas putem e-pošte aboutmeorder@gmail.com
Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca, ili na zamenu za drugi proizvod.
Iznos plaćene robe se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen. Proizvodi se moraju vratiti nekorisceni, neoprani u izvornom stanju. Naručena roba se ne može zameniti ako se nosi.
Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje plaćenog iznosa ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Po isteku 14 dana nakon što je kupac poslao obrazac, proizvod se više ne može vratiti.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema neoštećenog i ispravnog proizvoda.
Preuzmite dokument Izjava o odustanku od Ugovora na daljinu

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Lutevs office d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.